Husordensregler for borettslaget

 

 

Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at husordensreglene blir fulgt. Leiligheten må ikke brukes slik at andre sjeneres. Husorden skal sikre oss ro, orden og hygge i hjemmene. Husordensreglene er en del av andelseiers plikter og brudd på husordensreglene kan medføre salgspålegg (oppsigelse).

 

1.ALMINNELIGE ORDENSREGLER

Oppganger i blokker: Ingen må sette fra seg barnevogner, sykler, ski, kjelker eller annet i trapperom eller ganger. Barnevogner skal sette på eget anvist sted i oppgangen og sykler skal parkeres ute i sykkelstativet.

Uteområder: Vern om planter og beplantning. Legg ikke ut mat til fuglene da dette trekker til seg mus, rotter og duer.

Fellesrom: Dører til loft og kjeller skal alltid være låst. Det samme gjelder inngangsdørene til blokkene. Det er ikke tillatt å slippe inn fremmede, det gjelder også de som deler ut reklame. Godkjente bud har egen nøkkel. Bruk aldri åpen flamme i kjeller- eller loftsboder. Tenn ikke mer lys enn nødvendig og slukk lyset etter bruk.

Barn: La aldri barn være alene på loftet eller i kjelleren. Se til at barna ikke leker eller støyer i oppgangene.

 

2. RO I LEILIGHETENE

Støy fra leilighetene må unngås. Det skal være ro i leilighetene fra kl. 22 til kl. 06 og på søn- og helligdager. Musikkundervisning tillates bare etter skriftlig godkjennelse fra styret, og med skriftlig samtykke av naboer over, under og ved siden. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl. 22 og på søn- og helligdager.

 

3. HUSDYRHOLD

Husdyrhold skal følge de til enhver tid gjeldende lover og forpliktelser. Det skal ikke være til sjenanse for naboer. Styret skal orienteres om husdyrhold.

 

4.HUSHOLDNINGSAVFALL

Husholdningsavfall kastes i anviste søppelboder. Avfallet emballeres forsvarlig, dvs. i poser som er knyttet igjen. Søppel skal ikke legges på utsiden av søppelbodene. Større gjenstander er beboerne selv ansvarlig for blir fjernet. Papp og papir, som ikke er plastbelagt, legges i egne, merkede beholdere. Små barn må ikke sendes ut med søppel.

 

5. RENHOLD

Trappevask og vindusvask i oppganger utføres av eksterne leverandører. Hvis beboer søler til utover nomal standard, må beboer selv umiddelbart sørge for renhold.

 

6. VASKERIER OG TØRKE-PLASSER

Tøy kan tørkes på balkongene så sant det ikke synes utenfra eller sjenerer naboen på annen måte. Det er ikke tillatt å tørke eller lufte tøy over rekkverket på balkongene. Det er heller ikke tillatt å riste matter eller tepper fra balkonger/verandaer. Tøy skal ikke henge ute på offentlige høytidsdager, samt søn- og helligdager.

 

7.LUFTING

La aldri vinduene stå åpne hele dagen eller i lengre tid av gangen ved lufting når det er kaldt ute. Vegger, gulv og tak vil da bli sterkt avkjølt slik at det trengs uforholds-messig mye varme til for å få det lunt igjen i rommene. Leiligheten luftes best ved å sette opp vinduene helt, gjerne med gjennomtrekk, en kort tid ad gangen. Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser. Lufting i oppganger kjøler ned huset og lufting i den kalde årstiden skal kun skje i begrenset omfang. Oppgangs-kontaktene oppbevarer nøkler til vinduene og påser at vinduene ikke står for lenge åpne ad gangen.

 

8. BAD, WC, KRANER OG LEDNINGER

La aldri en kran stå åpen når et rom forlates. Andelseier er ansvarlig for at vask, sluk og toalett ikke tettes eller blir ødelagt. Unngå derfor å helle for eksempel fett, matolje, kaffegrut der. Bruk en kjemisk avløpsåpner for at ikke avløpsrørene skal stoppes til. Hvis en kran springer og stoppekranene ikke kan bli stengt med det samme, surres håndkle eller lignende rundt stedet. La en snipp av håndkleet henge ned i en bøtte eller vask som kan samle opp vannet. Servicesentralen skal straks varsles ved den minste lekkasje fra vannrør.

 

9. POSTKASSER OG RINGEKLOKKER

Postkasser og ringeklokker skal være merket med navneskilt. Beboerne er selv ansvarlig for å skaffe postkasse- og ringeklokkeskilt. Det er ikke tillatt å bruke tusj eller å klistre noe direkte på postkassen.

 

10. MARKISER, BLOMSTERKASSER, GJERDER OG PARABOLANTENNER

Anskaffes markiser, blomsterkasser eller lignende, er leilighetens andels-eier ansvarlig for at det monteres slik at det ikke oppstår fare for andre eller sjenerer naboer. Blomsterkasser skal monteres på innsiden av rekkverket. Gjerder kan kun settes opp etter skriftlig tillatelse fra styret. Det er ikke tillatt å sette opp radio- og TV-antenner i tillegg til det godkjente oppsatte fellesanlegg.

 

Parabolantenner skal plasseres på et fotstativ på egen balkong/-veranda, minst mulig synlig. Hvis annen plassering er ønseklig, kan dette kun skje ved skriftlig søknad og skriftlig tillatelse fra styret.

 

11. GRILLING

Grilling er bare tillatt på veranda med gass- eller elektrisk grill. Kullgrill kan kun benyttes i rekkehus på steder hvor det ikke er fare for an-tenning av rekkverk og lignende. Bruk av kullgrill er forbudt i blokkene. Hvis naboen sjeneres, må grillen slukkes.

 

Gassflasker skal ikke oppbevares innendørs i bod, loft, kjeller eller garasje i h.h.t. brannforskriftene. Dette gjelder også inne i bod på balkong.

 

12. DUGNAD

Det er ønseklig at alle andelseiere bidrar til fellesskapet ved å stille seg til disposisjon på dugnad når styret eller grøntkomitéen innkaller til det.

 

13. BRUK AV ÅSBRÅTEN SERVICESENTRAL

Beboere som selv bestiller assistanse fra Servicesentralen til innvendige reparasjoner/vedlikehold, må bære kostnadene ved dette selv. Reparasjoner som skal betales av borettslaget, skal være rekvirert av styret eller den styret har bemyndiget.

 

14. OPPGANGSKONTAKT/ REKKEHUSKONTAKT

I alle blokkene skal det velges en oppgangskontakt (en for hver oppgang). For rekkehusene velges det minst 1 rekkehuskontakt for hvert tun. Oppgangskontakten/rekkehuskontakten fungerer inntil ny blir valgt. Styret skal orienteres skriftlig om den til enhver tid fungerende oppgangs-/ rekkehuskontakts navn. Kun andelseiere kan være oppgangs-/rekke-huskontakt.

 

15. MOTORKJØRETØYER – RETNINGSLINJER FOR FERDSEL OG PARKERING

I Bertramjordet borettslag ønsker vi å ha et leke- og miljøtun hvor barn og voksne kan ferdes trygt. Vi vil derfor i minimal grad tillate bruk av motorkjøretøy inne på tunet. Nedenstående regler gjelder derfor for ferdsel og parkering på borettslagets områder:

1: Det er kun tillatt å kjøre inne på tunet dersom det gjelder transport/ frakt av ting som ikke kan bæres fra parkeringsplass/garasje eller dersom det er syketransport. Med syke-transport menes det midlertidig eller permanent sykdom som setter en ut av stand til å ta seg fram på egen hånd.

2: Dersom man bestiller taxi, skal den anvises til å stoppe på møteplassen eller på snuplassen såfremt det er mulig for beboer å ta seg dit.

3: Dersom motorkjøretøy kjøres inn på tunet, er det ikke tillatt å parkere det der. Motorkjøretøy skal fjernes fra tunet umiddelbart etter at det er tømt/oppdraget er utført. Dersom det blir stående i mer enn 20 minutter uten at det er synlig aktivitet ved kjøretøyet, kan kjøretøyet taues bort for eiers regning og risiko dersom det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerhet, brøyting eller fremkommelighet. Styret kan også be parkeringsselskapet taue bort biler som må fjernes fra parkeringsplassene som følge av feiing eller garasjevask som styret har varslet på forhånd. Før eventuell borttauing skal parkeringsselskapet forsøke å kontakte eier slik at vedkommende selv kan fjerne kjøretøyet.

4: Vask og reparasjon av motor-kjøretøy på tunet må ikke finne sted.

5: Når motorkjøretøyet bringes inn på tunet må det kjøre i gangfart på gangveiene.

6: Det er ikke tillatt å kjøre og parkere på grøntarealer, selv om det er ens egen plen det gjelder.

7: Parkeringsplassen (p-plass nr. 1-11) foran Åsbråten Legegruppe (Bertramjordet 25) utgjør gesteparkering hverdager mellom kl. 1730 og 0700. I helgene er det tillatt å parkerer fra fredag kl. 1730 til mandag morgen kl. 0700.

8: Det er fri gjesteparkering på parkeringsplassene ut mot veien nedenfor blokkene i Bertramjordet 20-21. Gjesteparkering finnes også på nedre tun ved ballplassen (se skilt). Motorkjøretøy kan stå i 3-tre døgn før de må flyttes. Beboere kan kun benytte gjesteparkering i 2-to timer.

9: Nødvendig parkeringstillatelse utstedes hos den til enhver tid trafikkansvarlige i styret.

10: Kun mindre reparasjoner tillates i garasje/parkeringsplass. Større reparasjoner som billakkering, sliping etc. er ikke tillatt.

11: Det er ikke tillatt å hensette andre ting enn takgrind og dekk i garasjen i tillegg til motorkjøretøyer og tilhenger.

12: Det er tillatt å trille moped og motorsykkel på gangveien med motoren slått av. Det er ikke lov å parkere motorsykkel i egen hage. Moped er unntatt.

13: Styret leier bort faste parkeringsplasser som kan leies til like betingelser av beboere, barnehage og helsestasjon. Styret fastsetter prisen og hvor disse skal være.

14: Tomgangskjøring er ikke tillatt.

 

16. OPPMØTESTED VED BRANN

Oppmøtested ved brann er i rundkjøringen.

------------

Disse reglene er vedtatt av borettslagets andelseiere på generalfor-samlingen og gjelder inntil generalforsamlingen bestemmer noe annet.

Mulige pålegg fra styret eller USBL til andelseiere ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme vis som og i tillegg til husordensreglene.

Alle har plikt til å påse at husordensreglene blir fulgt og melde forsømmelser og misbruk skriftlig til styret.

 

Generalforsamlingen

Bertramjordet borettslag

21. april 2009

 

Bertramjordet borettslag © 2011

www.bertramjordet.no